Regulamin

§ 1.

Komisant zwany dalej sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.

§ 2.

Przyjęcie towarów w komis i ich sprzedaż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komisantem a Komitentem ( Deponującym).

§ 3.

Komitent zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia wad Komitent jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku tych wad. Za wady te nie ponosi odpowiedzialności Komisant.

§ 4.

Komisant od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty i jest zobowiązany zachować należytą staranność w tym zakresie.

§ 5.

Komitent może sprzedać towar Komisanta po cenie wyższej niż określona w umowie.

§ 6.

Komisant pobiera prowizję w wysokości 10% od cen sprzedaży towarów o wartości powyżej 100 zł i 20% od dla towarów o wartości poniżej 100 zł.

Sklep na bazie TOP-TRADE.PL
Komis Europa © 2018